NajdiKáru - soukromá inzerce ojetých aut, bez autobazaru, bez provize!

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

a) Provozovatelem webového portálu www.najdikaru.cz („Aplikace“) je NajdiKáru s.r.o., IČ: 06649203, se sídlem: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C103400 ( „Provozovatel“). Email info@najdikaru.cz, tel: +420 770 696 166.

b) Subjekt, který přistupuje k Aplikaci prostřednictvím internetu („Uživatel“), používáním Aplikace vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami, se kterými se seznámil před zahájením užívání Aplikace.

2. Využívání Aplikace

a) Aplikace je určena pro soukromou inzerci motorových vozidel přímo od jejich vlastníků („Inzerát“), pro vyhledávání v Inzerátech a vzájemnou komunikaci mezi Uživateli.

b) Užitím Aplikace Uživatel potvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a akceptoval je, a bude Aplikaci užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými předpisy. Pokud s těmito Podmínkami Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Aplikace používat.

c) Při užívání Aplikace je Uživatel povinen jednat tak, aby Provozovateli nebo třetím stranám nevznikla škoda.

d) Užíváním Aplikace se Uživatel zejména zavazuje, že (i) nebude zasahovat do obsahu a grafického zpracování Aplikace či do zabezpečení Aplikace, (ii) nebude zasílat z Aplikace nevyžádané zprávy elektronické pošty nebo zprávy se škodlivým obsahem a ani je nebude prostřednictvím Aplikace rozesílat, (iii) nebude usilovat o získání neoprávněného přístupu k Aplikaci, jeho libovolné části nebo k přístupu k účtům jiných Uživatelů, (iv) bude při registraci uvádět pouze pravdivé údaje o své identitě, kontaktních údajích a bude tyto údaje aktualizovat, (v) nebude jiným osobám sdělovat klíčové údaje pro přístup k Aplikaci, (vi) bude v Inzerátu uvádět pouze pravdivé údaje a reálnou fotodokumentaci, (vi) nebude využívat obsah Inzerátu k propagaci jiných služeb a produktů.

e) Jakýkoli Uživatel má právo nahlásit Provozovateli závadný obsah Inzerátu nebo upozornit Provozovatele na nevhodné chování jiného Uživatele Aplikace prostřednictvím kontaktních údajů Provozovatele uvedených v Aplikaci.

f) Vložení Inzerátu a jeho správa jsou bezplatné, pokud se Uživatel nerozhodne využít placených služeb Provozovatele či placených funkcí Aplikace.

g) Aplikace využívá cookies, textový řetězec, který je z internetové stránky převáděn na hard disk počítače Uživatele a umožňuje zapamatovat si informace, které Uživateli ulehčí další používání Aplikace („Cookies“). Na základě těchto anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků Aplikace. Pokud Uživatel nechce Cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití Cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel Cookies, nebude moci využít některé funkce Aplikace.

h) Za obsah Inzerátu odpovídá výlučně Uživatel. Uživatel je povinen Inzerát smazat bez zbytečného odkladu poté, co přestane být aktuální (realizace prodeje). Provozovatel je oprávněn nevhodný či podezřelý Inzerát z Aplikace odstranit a stejně tak je oprávněn odstranit inzerát starší 90ti dnů z důvodu předpokladu jeho neaktuálnosti.

i) Po celou dobu zveřejnění Inzerátu, jakož i po dobu 1 roku ode dne odstranění Inzerátu či ukončení Registrace je Provozovatel oprávněn nabízet Uživateli produkty a služby třetích osob a zasílat Uživateli obchodní nabídky své či třetích osob.

j) Provozovatel je oprávněn v Aplikaci zveřejnit reklamní sdělení třetích osob.

3. Registrace

a) Poskytování některých funkcí a služeb Aplikace či dostupnost některých částí Aplikace může být vázána a podmíněna registrací Uživatele prostřednictvím Aplikace („Registrace“). Registrace údajů Uživatelem je dobrovolná.

b) Registraci provede buď Uživatel sám v Aplikaci či webovém rozhraní, a nebo Provozovatel s předchozím souhlasem Uživatele. Tento souhlas může Uživatel provozovateli udělit i ústně či telefonicky a za účelem Registrace sdělí Provozovateli registrační údaje.

c) Provozovatel je oprávněn ukončit Registraci Uživatele nebo odstranit jeho Inzerát v případě, že užití Aplikace Uživatelem je v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.

d) Uživatel je oprávněn kdykoli ukončit Registraci i bez uvedení důvodu.

4. Služby v rámci aplikace

a) Provozovatel poskytuje Uživatelům prostřednictvím Aplikace Služby, zejména služby, které umožňují Uživatelům vkládat do Aplikace a dále editovat Inzeráty, topovat Inzeráty (posunovat Inzerát na první pozici mezi Inzeráty zobrazovanými uživateli a návštěvníky Aplikace při vyhledávání), jakož i další doplňkové služby. Služby poskytované ze strany Provozovatele prostřednictvím Aplikace jsou blíže specifikovány v přehledu níže (dále jen „Přehled Služeb“).

b) Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit rozsah poskytovaných Služeb dle Přehledu Služeb. Změna poskytovaných Služeb nabývá vůči Uživatelům účinnosti dnem zveřejnění nového Přehledu Služeb, pokud Provozovatel nestanoví pozdější datum účinnosti. Uživatel je povinen seznámit se před závazným učiněním objednávky Služeb s aktuálním Přehledem Služeb.

c) Přehled Služeb: (i) Inzerce (ii) Topování (zvýhodnění inzerátu posunutím na první pozici ve vyhledávání, tento inzerát je posunut pouze později topnutým inzerátem)

5. Platební podmínky

a) Služby poskytované ze strany Provozovatele prostřednictvím Aplikace mohou být zpoplatněny, přičemž ceny a sazby jednotlivých Služeb jsou stanoveny v ceníku Služeb zpřístupněném na internetové adrese: https://www.najdikaru.cz/cenik.pdf (dále jen „Ceník“).

b) Uživatel pro využívání Služeb, které jsou dle Ceníku zpoplatněny, si může zvolit úhradu služeb následujícími způsoby: a) platba kartou. V případě úhrady objednané Služby zvolenými způsoby podle bodu a) bude faktura Uživateli vystavena ze strany Provozovatele bez zbytečného odkladu po poskytnutí Služby ze strany Provozovatele. Uživatel souhlasí s tím, že faktura bude vystavována a zasílána pouze elektronicky na e-mail evidovaný jako platný e-mail Uživatele. Uživatel je povinen uplatnit námitky proti fakturám vystaveným ze strany Provozovatele písemně nejpozději ve lhůtě 14 dnů po doručení faktury, a to buď e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@najdikaru.cz nebo doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla Provozovatele.

c) Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit ceny Služeb dle Ceníku. Změna cen Služeb nabývá vůči Uživatelům účinnosti dnem zveřejnění nového Ceníku, pokud Provozovatel nestanoví pozdější datum účinnosti. Uživatel je povinen seznámit se před závazným učiněním objednávky Služeb s aktuálním Ceníkem.

6. Reklamační řízení

a) Uživatel je oprávněn v případě, že při poskytování Služeb došlo k pochybení na straně Poskytovatele podat písemnou reklamaci, a to buď e-mailem na e-mailovou adresu: reklamace@najdikaru.cz, nebo doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla Provozovatele. V rámci reklamace je Uživatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu či náhradu z již uhrazené ceny Služeb. K reklamacím, které nesplňují předepsanou písemnou formu nebo jsou podány jiným, než shora uvedeným způsobem se nepřihlíží.

b) Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy zjistil nebo mohl a měl zjistit pochybení na straně Provozovatele. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od přijetí reklamace. V případě, že ze závažných důvodů nelze vyřídit reklamaci ve výše uvedené lhůtě, je Uživatel o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mail evidovaný jako platný e-mail Uživatele (tj. e-mail uvedený při Registraci nebo dodatečně Uživatelem změněný).

c) Uživatel bude o výsledku řešení reklamace informován ve výše uvedené lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace, a to písemně formou doporučeného dopisu na adresu uvedenou v jím zaslané reklamaci. Rozhodující je datum razítka podací pošty. V případě, že dopis bude zaslán na Uživatelem uvedenou adresu a Uživatel tento doporučený dopis s výsledem řešení reklamace nepřevezme, považuje se dopis za doručený třetím dnem ode dne jeho odeslání.

d) V případě uznání reklamace jako oprávněné vystaví Provozovatel ke dni vyřízení reklamace opravný daňový doklad vystavený na částku v hodnotě uznané reklamace, tj. přiznané slevy či náhrady z již uhrazené ceny reklamovaných Služeb, a tento opravný daňový doklad vypořádá dle dohody s Uživatelem (vrátí na účet Uživatele nebo započítá na úhradu jiné Uživatelem objednané Služby).

7. Odpovědnost Provozovatele

a) Aplikace je veřejně dostupná prostřednictvím sítě Internet. Provozovatel neodpovídá za dostupnost sítě internet u Uživatele na jeho zařízeních.

b) Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit bez náhrady a bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale vybrané funkce a služby Aplikace nebo dostupnost Aplikace jako celku.

c) Provozovatel je oprávněn provádět kontrolu obsahu Inzerátu a informací v něm uvedených a stejně tak i kontrolu registračních údajů Uživatele, jakož i veškerých informací a údajů sdělených či zveřejněných v Aplikaci.

d) Provozovatel neodpovídá za obsah Inzerátu ani za registrační údaje sdělené či zveřejněné Uživatelem. Provozovatel neodpovídá za škodu, která případně vznikne Uživateli při využívání Aplikace nebo z komunikace mezi Uživateli Aplikace.

5. Ochrana osobních údajů

a) Provozovatel je zpracovatelem osobních údajů sdělených Uživatelem Provozovateli při Registraci či při jiné příležitosti či jakýmkoli jiným způsobem.

b) Provozovatel při zpracování osobních údajů dodržuje závazné právní předpisy vč. GDPR, dbá o ochranu osobních údajů včetně zabezpečení proti zcizení a zneužití a nakládá s osobními údaji v souladu se závaznými právními předpisy a těmito Podmínkami.

c) Provozovatel bude osobní údaje Uživatele zpracovávat zejména v rozsahu jeho kontaktních údajů, jako jsou zejména: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon, kontakty na sociálních sítích.

d) Provozovatel bude osobní údaje zpracovávat za účelem provozu Aplikace, zveřejňování Inzerátů, komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem a Uživateli navzájem, sdělování obchodních nabídek svých a třetích osob a předání osobních údajů třetím osobám.

e) Uživatel souhlasí s tím, aby Provozovatel předal osobní údaje Uživatele třetí osobě za účelem kontaktování s obchodními nabídkami třetích osob.

f) Uživatel souhlasí se zpracování svých osobních údajů, které Provozovateli sdělí jakýmkoli způsobem. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel bude jeho osobní údaje zpracovávat a uchovávat po dobu nejdéle 1 roku ode dne odstranění Inzerátu či ukončení Registrace.

g) Uživatel je oprávněn kdykoli požádat Provozovatele o: (i) úpravu jeho osobních údajů, (ii) smazání jeho osobních údajů, (iii) sdělení, jaké jeho údaje Provozovatel zpracovává včetně výpisu těchto osobních údajů, (iv) předání jeho osobních údajů Provozovatelem třetí osobě, (v) sdělení, kterým třetím osobám Provozovatel předal osobní údaje Uživatele, (vi) zdržení se předávání osobních údajů Uživatele třetí osobě.

Uživatel je povinen tuto žádost učinit písemně a zároveň tak, aby Provozovatel mohl ověřit totožnost Uživatele - žadatele. Provozovatel je oprávněn požádat žádajícího Uživatele o sdělení údajů či informací za účelem ověření totožnosti či o předložení žádosti kvalifikovaným způsobem (např. s elektronickým zaručeným podpisem). Provozovatel žádosti vyhoví do 10ti dnů ode dne sdělení věrohodné řádné žádosti.

h) Uživatel je oprávněn v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů kontaktovat Provozovatele na elektronické adrese Provozovatele: info@najdikaru.cz.

i) V souvislosti se zpracováním osobních údajů je Uživatel oprávněn kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

8. Závěrečná ustanovení

a) Vlastníkem Aplikace je Provozovatel. Obsah Aplikace, jeho grafické řešení, texty, datové soubory a design jsou chráněné autorskými právy a právy autorů jednotlivých částí dle ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších přepisů. Pokud není autorským zákonem stanoveno jinak, je jakékoliv použití obsahu Aplikace možné pouze na základě předchozí udělené písemné licence k danému užití obsahu Aplikace.

b) Provoz Aplikace se řídí právními předpisy České republiky a pro rozhodování případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.

c) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. Povinností Uživatele při užívání Aplikace je sledovat aktuální znění těchto Podmínek. Pokud Uživatel bude užívat Aplikaci i po změně Podmínek má se za to, že souhlasí zněním nových Podmínek.